Cele

Celem Fundacji są wszelkie działania, które przyczyniają się do zmian na lepsze i oferują realną i profesjonalną pomoc.

Cele wynikające ze statutu

Pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz innych form uzależnień powodujących dysfunkcję jednostki w rodzinie, najbliższym otoczeniu lub społeczeństwie oraz grupom i środowiskom dotkniętym problem uzależnienia;

Udzielanie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym także ich aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności w zakresie zabiegania o właściwe poszanowanie i zabezpieczenie praw osób zmagających się z uzależnieniami oraz osób z rodzin patologicznych i osób lub rodzin pozbawionych bieżących środków do życia wskutek występujących w ich otoczeniu patologii lub uzależnień;

Działania na rzecz integracji europejskiej i światowej, również w ramach struktur Unii Europejskiej, oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami dla stworzenia zintegrowanych zasad i metod postępowania w walce z uzależnieniami i stworzenia zintegrowanych systemów pomocy osobom uzależnionym oraz rodzinom patologicznym.