Rozpoczynamy dwa nowe projekty społeczne!

Uprzejmie informujemy, że w ramach kontynuacji współpracy z Fundacją Agory, rozpoczynamy realizację kolejnych dwóch projektów społecznych. Będą one dotyczyć świetlic środowiskowych oraz sytuacji kobiet w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

                

 

Pierwszy projekt ma charakter konsultacyjno-badawczy i dotyczy poprawy funkcjonowania świetlic środowiskowych. W ramach projektu zespół Fundacji FIRST opracuje i zrealizuje badanie, które pozwoli ustalić obecną sytuację dzieci i młodzieży, korzystających z tego typu placówek, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,  w tym dotkniętych alkoholizmem. Badanie przyczyni się do opracowania nowoczesnych rozwiązań dla świetlic środowiskowych i będzie stanowić wytyczne dla opracowania efektywnego i wartościowego programu rozwojowo-wychowawczego. Projekt pozwoli opracować metody prewencji uzależnień wśród podopiecznych placówek oraz upowszechni konieczność wspierania ich zainteresowań i talentów.

 

Kolejny projekt polega na upowszechnieniu wiedzy na temat rozwoju, przebiegu oraz leczenia alkoholizmu wśród kobiet. Istnieje wyraźna potrzeba stworzenia nowoczesnych badań, biorących pod uwagę uwarunkowania płci mogących mieć znaczenie dla pomyślnego przebiegu leczenia alkoholizmu. W ramach projektu zostanie zrealizowane badanie, którego celem jest opracowanie i sprawdzenie aktualnej sytuacji kobiet podejmujących terapię w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.Badanie ma za zadanie określenie i doprecyzowanie specyfiki leczenia kobiet z tytułu pełnionych przez nie ról społeczno-kulturowych, ich sytuacji rodzinnej i zawodowej. W ramach projektu Fundacja podejmie działania podnoszące świadomość negatywnych skutków spożywania alkoholu przez kobiety, a także będzie promować profesjonalną pomoc z zakresu poradnictwa leczenia i prewencji uzależnień.